Sākums

Partneri

 

 

 

 e-klase.lv

Jaunumi

PAR MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANU 5.-6. KLASES

Pamatojoties uz 2021. gada 7. janvārī Ministru kabineta rīkojumu Nr. 4 “Par Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

 

 1. Noteikt, ka 5.-6. klases izglītojamie atsāk mācības attālināti no 2021.gada 11.janvāra.

 

Par mācību procesa īstenošanu 1.-12. klases

 

Pamatojoties uz 2020. gada 17. decembrī Ministru kabineta rīkojumu Nr. 777 “Par Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

 

 1. Noteikt, ka ziemas brīvdienas 2020./2021. mācību gadā 1.-6. klases izglītojamiem ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 8. janvārim;
 2. Noteikt, ka 7.-12. klases izglītojamie atsāk mācības attālināti no 2021.gada 4.janvāra.

Rīgas 61.vidusskolas Olimpiskās dienas nolikums

 

Rīgas 61.vidusskolas Olimpiskās dienas

NOLIKUMS.

 MĒRĶIS UN UZDEVUMI:

1.Popularizēt un iepazīstināt skolēnus ar Latvijas Olimpisko kustību.

2.Motivēt un iedrošināt skolēnus nodarboties ar sportu.

3.Popularizēt un veicināt aktīvu, sportisku, veselīgu klases kolektīvu.

ORGANIZATORI:

Olimpisko dienu organizē sporta organizatori Jevgeņijs Ivanovs un Germans Žukovs.

VIETA UN LAIKS:

Sacensības notiek 2020.gada 17.septembrī skolas sporta bāzē.

Olimpiskās dienas sākums 8:45 .

DALĪBNIEKI:

Sacensībās piedalās 1.-9. klašu skolēni.

PASĀKUMU UN SACENSĪBU NORISE:

8:45- 10:15  Piedalās  1. – 2.kl. skolēni

 • Rīta rosme
 • Jautrās stafetes (5z+5m)
 • Pret stafetes (5z+5m)
 • Kustību rotaļas

10:25-11:55  Piedalās  3. – 7.kl. skolēni

 • Vispārējā iesildīšanās
 • Veiklības stafetes (6z+6m)
 • Bumbas metieni grozā driblā (6z+6m)
 • Spēles: futbols zēni (5+1), „Tautas bumba” meitenes

12:15-13:55  Piedalās  8.-9.kl. skolēni

 • Vispārējā iesildīšanās
 • Pret stafetes 12x60m (6z+6m)
 • Spēles: futbols zēni (5+1), basketbols meitenes

12.klases skolēni (4z+4m), organizē un veic  sacensību tiesašānu.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA:

Stafetes uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā laika rezultāta.

Uzvarējušās komandas tiek apbalvotas ar diplomiem.

 

 

                

 

Zinību diena 2020

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 

 

RĪGAS 61. VIDUSSKOLA

Pārslas  iela 14, Rīga, LV-1002, tālrunis 671615098, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 Rīgā

2020.gada 26. augustā                                                                      Nr.VS61-20-1-nts

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu

 1. Vispārīgie jautājumi

 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas 61. vidusskolā (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

2. Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.

3. Noteikumu II. nodaļas nosacījumi neattiecas uz Skolas pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem un darbiniekiem.

4.Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo personu uzturēšanos Skolā nosaka Skolas iekšējie noteikumi par kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā.

 2. Izglītības procesa organizēšana

 5. Skolas izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Skolu, nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments), izdodot rīkojumu.

6. Skola, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu “Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi”, izmanto šādus izglītības procesa īstenošanas modeļus:

 • A modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem;
 • B modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot no 40 līdz 60% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem;
 • C modelis, kurā mācības 1.-12. klasē notiek attālināti 100% mācību laika.

7. Skolā izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

8.Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējiem kārtības noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar MK noteikumiem un Noteikumiem.

9.Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam viena mēneša laikposmam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

10.Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties tiek informēti izglītojamie un Vecāki, nosūtot informāciju elektroniskas skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls).

 

3. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana

11. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā, Skolas direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu.

12. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:

 • Skola – Departaments;
 • Skolas direktors – darbinieki;
 • Skola – izglītojamie;
 • Skola – Vecāki;
 • Vecāki / izglītojamie –  Skolas direktors.

13. Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām (par 2m distances ievērošanu, par roku dezinficēšanu, mazgāšanu un respiratoro higiēnu).

14. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.

 • Skola mācības organizē katrai klasei savā telpā, izvairoties no kabinetu sistēmas.
 • Vienas klases ietvaros distancēšanās nav jāievēro.
 • Kopēji pasākumi zālē, sporta zālē u.c netiek rīkoti. Katram pasākumam jāizvērtē riski.
 • Interešu izglītība un sporta treniņgrupas pieļaujamas.
 • Roku dezinfekcija vai mazgāšana, obligāti ierodoties skolā, pēc tualetes lietošanas, pirms ēšanas un pēc nepieciešamības, pēc telefona, datora lietošanas.
 • Bieži atgādināt bērniem par roku mazgāšanu, dezinfekciju.
 • Telpu vēdināšana, pēc iespējas katrā starpbrīdī.
 • Izvietot roku dezinfekcijas līdzekļus pie ieejas, ēdamzāles, sporta zāles, garderobē, arī katrā stāvā.
 • Samazināt kopīgi lietojamo kontaktvirsmu skaitu.
 • Regulāra dezinfekcija – durvju rokturi, kāpņu lenteri, krāni, tualetes uzkopšana un dezinfekcija, sevišķi durvju rokturi, podu pogas, papīra turētāji, ziepju turētāji, sporta zāles ģērbtuves saskarsmes virsmas mācību procesa laikā atbilstoši skolā izstrādātajai kārtībai (telpu uzkopšanas plānam).
 • Klašu telpās galdu, plauktu virsmas katru dienu nomazgā ar mazgāšanas līdzekli, dezinficē reizi nedēļā. Ja tiek mainīti kabineti, klases (fizika, ķīmija, mūzika, u.c) galdu virsmas dezinficē pēc katras stundas un telpu vēdina.
 • Dezinfekcija nenotiek bērnu klātbūtnē.
 • Vecāki un citas personas uz skolu pēc pieraksta, maiņas apavi, bahilas, maskas.
 • Skolā neatrodas bērni un pieaugušie ar elpceļu infekcijas pazīmēm. Identificē 1.stundas laikā un, kad parādās simptomi.
 • Nekavējoties izolē saslimušo atsevišķā telpā uzvelkot sejas masku, informē vecākus, nogādā mājās, atgriežas ar ārsta zīmi.
 • Maskas jālieto tikai slimajiem.
 • Temperatūras mērīšana visiem nav obligāta. Skolā bezkontakta termometri ķermeņa t0 mērīšanai medicīnas māsas darba drošībai

15. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus Skolā, par distancēšanas nodrošināšanu koplietošanas telpās, par ēdināšanas organizēšanu, par interešu izglītības pulciņiem un pagarinātām dienas grupām.

4. Noslēguma jautājumi

16. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

17. Noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē 61skola.riga.lv un izvietojami Skolas vestibilā redzamā vietā.

18. Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-žurnālu, bet Rīgas 61. vidusskolas pirmsskolas grupu audzēkņu vecākiem uz e-pastu, tiek nosūtīta Skolas vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.

19. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes kvalitāti, ir izmantotas sīkdatnes.

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu glabāšanai jūsū ierīcē.

Piekrītu